2023 SPRING COLLECTION

BROCKEN ViewMore

LUNAR ViewMore


KERCHIEF ViewMore

SUN ViewMore


BELL ViewMore

EVELYN ViewMore

MELA ViewMore


BERBERE ViewMore


ELM ViewMore

BARRO ViewMore


MARCUS ViewMore


EPIT ViewMore

MIMOSA ViewMore

LETH ViewMore

SHOOTING HAT ViewMore

HOKKAMURI ViewMore


MIM ViewMore

ADVEN ViewMore

ANGLER ViewMore

LOMBLE ViewMore

SUPEL ViewMore


BAKU ViewMore


SKY CAP ViewMore

PEAR ViewMore

QWAU ViewMore


BROCKEN ViewMore

PEAR ViewMore

QWAU ViewMore


THANKS TO

Photographed by

Styled by

Hair&make by

Model

Taro Hirayama

Junya Chino

Katsuyoshi Kojima

Eva